Základní škola a Mateřská škola Brno,  Merhautova 37, příspěvková organizace, 61300 Brno

 

 

Vnitřní řád Školní družiny

 

 

 

Vnitřní řád ŠD byl projednán se všemi pracovníky školy a s jejich obsahem byli seznámeni všichni zaměstnanci, žáci a jejich zákonní zástupci.

Tento aktualizovaný Vnitřní řád ŠD byl vydán k 31. 8. 2016.

 

 

                                                                                  

PaedDr. Jana Foltýnová, PhD.

        ředitelka školy

 

 

 

 

 

1.   Základní organizační pravidla týkající se práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců ve ŠD a vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

Školní družina (dále ŠD) slouží k vzájemnému vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem dané školským zákonem.

-          při zápisu do ŠD zákonný zástupce řádně vyplní Zápisní lístek a stanoví dobu pobytu dítěte ve ŠD. Je zde také zapsáno kdy a s kým účastníci odcházejí domů. Každou změnu v Zápisním lístku je nutné písemně sdělit vychovatelce.

-          ŠD organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity.

-          ŠD umožňuje účastníkům i odpočinek a přípravu  na vyučování.

-          Účastníci ŠD mají právo na zájmové vzdělávání v ŠD a školské služby podle školského zákona.

-          Účastníci ŠD mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání.

-          Účastníci ŠD mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich zájmového vzdělávání, při čemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, která odpovídá jejich věku a stupni vývoje.

-          Účastníci ŠD mají právo na informace a poradenskou pomoc ŠD, nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

-          Zapsaní účastníci ŠD mají právo užívat prostory a zařízení ŠD při jejich činnostech včetně práva zúčastňovat se akcí ŠD.

-          Zákonní zástupci účastníků mají právo vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých dětí, právo na informace o průběhu vzdělávání a na poradenské služby. Tímto se mohou kdykoliv obrátit na vychovatele všech oddělení ŠD.

-          Účastníci ŠD jsou povinni řádně docházet do ŠD a řádně se vzdělávat.

-          Účastníci ŠD jsou povinni dodržovat Vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy a ŠD k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

-          Účastníci ŠD plní pokyny vychovatelů vydané v souladu s právními předpisy
a Školním a Vnitřním řádem ŠD.

-          Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby účastník řádně docházel do ŠD.

-          Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitele školy, vedoucí vychovatelky, nebo vychovatelů ŠD se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se zájmového vzdělávání účastníka ŠD.

-          Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně školu a ŠD informovat o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích účastníka, nebo jiných zdravotních skutečnostech. Dále jsou povinni informovat vychovatele o změně při odchodu účastníků ze ŠD uvedené v zápisním lístku.

-          Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat ŠD údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

-          Účastníci a zákonní zástupci jsou na začátku školního roku prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem ŠD a řídí se jím a je pro ně závazný.

-          Účastník může být ze ŠD vyloučen při soustavném porušování schváleného Vnitřního řádu ŠD.

-          Vzájemné vztahy vychovatelů ŠD, účastníků a zákonných zástupců jsou založeny
na slušném chování.

-     Pokud zákonný zástupce nevyzvedne účastníka družiny v určené době dle rozsahu docházky uvedené v přihlášce, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Pokud zákonný zástupce písemně pověří k vyzvednutí jinou osobu a uvede na ni telefonický kontakt, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. Pokud se pedagogickému pracovníku nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dítěte nebo orgán státní policie.

 

2.   Provoz a vnitřní režim zařízení

 

Školní družina se dělí na oddělení 1.-5., která se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Kapacita na naší škole je 150 účastníků ve ŠD. Do družiny je přihlášen účastník až po řádném vyplnění zápisního lístku zákonným zástupcem. Zákonní zástupci účastníka sdělí vychovatelům ŠD rozsah docházky a způsob odchodu ze ŠD, dále zde uvedou telefonické spojení a informaci o zdravotní způsobilosti dítěte.

-          omluvu nepřítomnosti účastníka, odchylky od docházky, nebo způsobu odchodu sdělí vychovateli ŠD písemně.

-          Účastníka nelze z družiny uvolnit po telefonické domluvě ani formou sms zprávy.

-          Účastníka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, než uvedené v zápisním lístku, pokud k tomu rodiče nedají písemný souhlas.

-          Odhlášení účastníka ze ŠD lze pouze písemnou formou potvrzenou zákonným zástupcem.

-          O zařazení účastníka do ŠD rozhoduje ředitel školy, nebo jím pověřená vedoucí vychovatelka.

-          Přednostní právo pro zařazení do ŠD mají žáci 1.-5. ročníku dle kritérií dané ředitelem školy.

-          Do družiny mohou být zařazeni i žáci 2. stupně v případě, že počet přihlášených žáků, kterým má družina sloužit, nedosáhl počtu žáků, které lze do družiny vzhledem ke kapacitě zařadit.

-          Ranní družinu mají možnost nepravidelně navštěvovat účastníci trvale přihlášení do ŠD. Účastníci zazvoní u vchodových dveří do budovy na příslušný zvonek ŠD a po převlečení v šatně samostatně přicházejí do ranní herny, kde za ně zodpovědnost přebírá vychovatel ŠD. V 7:45 hodin účastníky odvádí do šatny, kde zodpovědnost za ně přebírá dozírající učitel. Účastníci z budovy Vranovská budou společně v 7.45 hodin odvedeni určeným pedagogem na budovu Vranovská za vrátnici a sami si odchází do šatny a do třídy.

-          Po skončení vyučování v 11.40 nebo ve 12.35 hodin si žáky přebírají vychovatelé jednotlivých oddělení od vyučujícího, který je přivádí do ŠD. Účastníky ŠD z prvních tříd si vychovatel osobně vyzvedává u vyučujícího.

-          V době od 12:00-12:30, nebo 13:00-13:30 hodin účastníci pod dohledem vychovatele obědvají. Jsou poučeni o bezpečnosti a vhodném chování ve školní jídelně.

 

-          V odpoledním čase probíhají v družině zájmové vzdělávací činnosti dané ŠVP pro ŠD, ta se mohou měnit podle ročních období, splňují psychohygienické požadavky odvozené od denního a týdenního biorytmu účastníků.

 

-          Po obědě vyzvedávají zákonní zástupci účastníky z prvních tříd a nultých ročníků
ve 13:00 hodin, z druhé až páté třídy ve 13:30 hodin. Mezi 14:00-15:00 hodinou
je vhodné aby zákonní zástupci účastníky nevyzvedávali a nerušili tak zájmovou a relaxační činnost.

 

-          Po 15:00 hodině se účastníci věnují odpočinkovým činnostem a je jim umožněna příprava na vyučování. Účastníci v této době průběžně odcházejí domů. V případě osobního vyzvedávání účastníků ŠD zvoní zákonní zástupci na zvonky ŠD a čekají v prostorách k tomu určených.

 

-          ŠD koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje účastníkům ŠD působení
na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

 

-          Na zájmovou činnost-kroužky-účastníky ŠD přebírají osobně vedoucí kroužků
od vychovatelů, a tím za ně přebírají zodpovědnost. Po ukončení kroužků předávají účastníky ŠD vychovateli daného oddělení.

 

-          Pokud potřebují zákonní zástupci dočasně umístit žáka do ŠD, mohou se kdykoliv obrátit na vedoucí vychovatelku ŠD.

 

-          Jedenkrát za půl roku přinesou účastníci hygienické potřeby dle rozpisu ŠD.

 

-          Za pobyt účastníka v ŠD se platí dvakrát ročně-září-prosinec, leden – červen.

 

 

3.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
a prevencí rizikového chování před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí.

 

Účastník je povinen bezodkladně informovat vychovatele na jakékoliv projevy šikany nebo diskriminace, nepřátelství, násilí.

 

-          ŠD plně zajišťuje ochranu účastníků před rizikovým chováním. Podmínky, způsoby a metodika jsou podrobně rozpracovány v Minimálním preventivním programu školy.

 

-          Účastníci se chovají v družině tak, aby neohrozili zdraví své, nebo zdraví svých spolužáků.

 

-          Při zájmových činnostech a výchovách se řídí bezpečnostními předpisy pro dané místo (účastníci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy na začátku školního roku a v průběhu roku před každými vedlejšími prázdninami)

 

-          Každý úraz. Poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu pobytu ve družině, jsou účastníci povinni ihned ohlásit.

 

-          Dle nutnosti zajistí vychovatel nebo jiný zaměstnanec školy zraněnému účastníkovi lékařské ošetření a sepíše záznam o úrazu a neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonným zástupcům.

 

-          Větrání v místnosti zajišťuje vychovatel, účastníci mají zákaz manipulace s okny, vychovatel dbá na stanovený režim osvětlení a náležité podmínky k odpočinku tak, aby nikdo nebyl omezován ostatními.

 

-          Účastníci dodržují hygienická pravidla a návyky, je nutný zvýšený dohled vychovatelů, na umývání rukou před odchodem do školní jídelny a po použití WC.

 

-          ŠD dbá na dodržování pitného režimu, účastníci mají právo přinášet si z domova nápoje a využívat sirupy, které zajišťují rodiče.

 

-          Účastníci dbají na to, aby jejich osobní věci a všechny tašky byly srovnány na místě k tomu určeném tak, aby neohrožovaly ostatní při jejich pohybu.

 

 

 4.   Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany účastníků.

 

Při každém svévolném poškození majetku družiny, účastníků, vychovatelů či jiných je po domluvě s rodiči sjednána náprava.

 

-          účastníci zacházejí s hračkami a vybavením ŠD opatrně, aby nedocházelo k jejich poškození či znehodnocení.

 

-          Po ukončení pobytu ve ŠD jsou účastníci povinni uvést hernu do pořádku.

 

 

 5.   Úplata za vzdělání a poskytnutí školských služeb.

 

Úplata je stanovena podle vyhlášky č. 74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání. Úhrada úplaty může být plátci snížena nebo prominuta v souladu s §11 článkem 3. a 4. uvedené vyhlášky na základě písemné žádosti předložené předem. Pokud se změní podmínky rodiny tak, že zanikne důvod ke slevám, jsou plátci povinni bez vyzvání zahájit placení úhrady. Způsob plateb, výše úhrady a osvobození plátců jsou stanoveny vnitřní směrnicí školy.

 

 

 

 

6.   Způsob evidence účastníků v ŠD.

 

Účastníci jsou ve ŠD evidováni v Přehledu výchovně vzdělávací práce ve všech odděleních ŠD.