Plán práce výchovného poradce

A/ Práce se žáky:

1. Zjišťování profesionální orientace u žáků 9. tříd

2. Seznamování vycházejících žáků s možnostmi studia po ukončení 9. třídy

–besedy,  konzultační hodiny

3. Řešení kázeňských problémů žáků

4. V listopadu vybavování přihlášek žáků hlásících se do uměleckých škol

5. V lednu vybavování přihlášek vycházejících žáků a žáků přihlášených do prim víceletých gymnázií

6. V červnu vypracování celkového přehledu o umístění vycházejících žáků a o přijetí do prim

B/ Spolupráce s třídními učiteli a ostatními vyučujícími:

1. Pomoc při řešení výchovných problémů ve třídách

2. Průběžné zjišťování záškoláků, problémových žáků, zasílání zpráv o neomluvených hodinách na odbor sociálně-právní ochrany dětí, popř. přestupkovou komisi

3. Zasílání vyžádaných zpráv o žácích (úřady městských částí, policie, soudy atd.)

4. Spolupráce při vyplňování přihlášek vycházejících žáků a žáků hlásících se do prim víceletých gymnázií

5. Spolupráce při vyplňování dotazníků žáků posílaných na vyšetření do PPP (budova V)

C/ Spolupráce se členy ŠPP:

1. Účast na schůzkách ŠPP

2. Spolupráce se všemi pedagogy školy


D/ Spolupráce se spec.  pedagogem na škole:

1. Vypracování seznamu integrovaných žáků a žáků se SVPU (budova V)

2. Sledování kontrol v PPP před ukončením integrace, vyplnění a odeslání dotazníků (budova V)

3. Zařazování žáků se SVPU do reedukačních kroužků (budova V)

E/ Spolupráce s pedagogickými asistenty a mentory:

1. Řešení kázeňských a prospěchových problémů dětí

2. Spolupráce při řešení neomluvených absencí

3. Spolupráce s rodiči, návštěvy v rodinách

F/ Spolupráce s rodiči:

1. Spolu s třídními učiteli pohovory s rodiči problémových žáků

2. Stanovení konzultačních hodin pro rodiče i žáky (viz Práce se žáky)

3. Seznamování rodičů vycházejících žáků s možnostmi studia na středních školách a odborných  učilištích

4. Účast na třídních schůzkách 9. tříd

G/ Spolupráce s PPP:

1. Účast na akcích pořádaných PPP

2. Odesílání dotazníků dětí posílaných na vyšetření do PPP a sledování výsledků, předávání zpráv třídním učitelům (budova V)

3. Vyšetření profesní orientace žáků 9. tříd

H/ Spolupráce s Úřadem práce Brno-město:

Účast žáků 9. tříd  na skupinovém poradenství k volbě povolání

I/ Spolupráce s úřady městských částí – odbor sociálně-právní ochrany dětí:

1. Zasílání vyžádaných zpráv o žácích

2. Oznamování žáků s neomluvenou absencí

J/ Spolupráce s Policií ČR:

Účast příslušníků Policie ČR při jednáních s rodiči (kázeňské přestupky nebo neomluvená absence)

zpracovala Mgr. Alena Mrhačová, VP