Projekty ve školním roce 2017/2018

V rámci spolupráce se školami s multikulturním zaměřením a neziskovými organizacemi jsme se stali partnery v následujících projektech :

 • Matematické kluby

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 bude na naší škole realizován projekt "Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované  na budování schémat pro potřeby žáků ze socioekonomickým a kulturním znevýhodněním", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

Realizované aktivity:

Na obou budovách naší školy (Merhautova 37 a Vranovská 17) budou jednou týdně probíhat Matematické kluby vedené učitelkami ZŠ. Tyto kluby budou přispívat k realizaci výzkumných aktivit pro adaptaci výuky orientované  na budování schémat pro potřeby žáků ze socioekonomickým a kulturním znevýhodněním.

 

 • Společenství praxe

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 bude na naší škole realizován projekt "Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí", registrační číslo CZ.02,3,68/0.0/0.0/13_011/0000659.

Výzva OP VVV

Realizované aktivity:

PdF MU Brno ve spolupráci s partnery projektu PdF Jihočeská univerzita ČB a Rezekvítek, z.s. bude realizovat projektové aktivity ve spolupráci s pedagogy z praxe. Za naši ZŠ zde budou spolupracovat čtyři pedagogičtí pracovníci s aprobací přírodovědných oborů - fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis.

Projektové aktivity spolupracující školy:

Aktivity projektu jsou zaměřeny na sdílení zkušeností učitelů, navázání spolupráce s oborovými didaktiky na VŠ, sdílení zkušeností s odborníky na pedagogiku, psychologii, speciální pedagogiku v následujícím rozsahu:

1. Setkávání učitelů s odborníky na didaktiku

2. Individuální konzultace učitelů s oborovými didaktiky a odborníky z VŠ

3. Setkávání učitelů k problematice mezipředmětových vazeb3

4. Hromadné výjezdní setkání

 • Šablony Merhautova

V období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 bude na naší škole realizován projekt "Šablony Merhautova", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003828.

Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I

Schválená podpora: 1 757 357,-Kč

Realizované aktivity:

· Aktivita I/1.1 - Školní asistent - personální podpora MŠ

· Aktivita I/2.2 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

· Aktivita II/1.3 - Školní psycholog - personální podpora ZŠ

· Aktivita II/2.7 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 

 • se Statutárním městem Brno

Od roku 2015 zahájil na naší škole projekt CZ.1.07/1.1.00/46.0015"Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách"

Projekt CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně". Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání

Historie z projektu se ZŠ Boskovice:

Odkazy : Témata ke speciální pedagogice,

Témata k multikultuře,

Poruchy chování, Specifické poruchy učení

Šikana, Právo na vzdělání

Školní poradenské pracoviště

Fotky

Katalog: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Příručky: 1 2 3 4

 • Obědy zdarma - zajišťování obědů zdarma pro žáky MŠ a ZŠ z rodin sociálně znevýhodněných, jejichž rodiče pobírají dávky hmotné nouze (zapojeno 239 žáků - 1 239 602,70 Kč)
 • Zdravý zoubek MŠ, ZŠ - od roku 2009 - každodenní dentální hygiena dětí, prevence a zdravýživotní styl
 • Zdravá pětka - MŠ - od roku 2013 - progray pro žáky zaměřené na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování
 • Pepánek - MŠ - od roku 2012 - vlastní projekt MŠ o právech dítěte a prevence patologických jevů u dětí i rodičů
 • Děti na startu - od roku 2016 - vlastní projekt MŠ o zdravém životním stylu, rozvoji tělesné zdatnosti, vtažení rodičů do spolupráce se školou
 • Cesta příběhů - Od 1. listopadu 2016 je naše škola zapojena do projektu „Cesta příběhů“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Obsahem projektu je mimoškolní čtenářský klub pro žáky a žákyně druhého stupně s doprovodnými programy na podporu čtenářství. V rámci projektu škola získá nové knížky do školní knihovny a další pomůcky. Projekt potrvá do 31. října 2019. Realizátorem projektu je Labyrint Brno, z.s., partnerem projektu je Celé Česko čte dětem o.p.s. 

 • OTEVŘENÁ ŠKOLA - od roku 2009 - 19 škol v Brně se zapojilo do podpory školních i mimoškolních aktivit dětí a rodičů

 

 • Naše škola byla zapojena do projektu EU "Peníze školám" a v souvislosti s realizací šablony III/2 ( Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ) Vám nabízíme vytvořené DUMy

 

 • Naše škola je zapojena do projektu EU "Ovoce do škol".

 

 • "NENECH TO BÝT" - www.nntb.cz
  - od 28. 3. 2017 - jedná se o internetový systém, který se zaměřuje na vyloučení z kolektivu a případnou šikanu ve škole. Je plně podporován MŠMT, spolupracuje s Linkou Bezpečí a PPP Brno. Do systému se může přihlásit kdokoliv (rodič, žák, kamarád) anonymně. Kontaktními osobami naší školy jsou: Š. Slivová, J. Hrazdilová-metodičky prevence a A. Mrhačová-výchovná poradkyně.